Návrh technických opatrení

Primárnou funkciou protihlukových bariér je znižovať hluk od dopravných prostriedkov a iných zdrojov hluku v blízkosti obytných zón a tým prispievať k ochrane životného prostredia a zdravia. Okrem protihlukových stien, určených pre cestné komunikácie, môžu byť tieto zariadenia použité i pre znižovanie nepriaznivého zdroja hluku z výrobných závodov.

Povinnosť prevádzkovateľov

V prípade, ak sa meraním alebo predikciou zistí prekračovanie najvyšších prípustných hodnôt v súlade platnej legislatívy na ochranu zdravia pred hlukom, je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť, aby expozícia obyvateľov a ich prostredia bola čo najnižšia a neprekračovala prípustné hodnoty.

Ponúkame vám

Projektovanie protihlukových bariér a iných technických opatrení s potrebnými fyzikálno-mechanickými a materiálovými vlastnosťami.

Návrh technických opatrení je vhodný pre

  • projektantov
  • prevádzkovateľov zdrojov zvuku

Výstupom je optimálny a efektívny návrh zariadenia na zníženie hluku.
Máte záujem o naše služby? Kontaktujte nás a my vám radi vypracujeme cenovú ponuku na mieru.
Kontaktovať