Hlukové štúdie

Matematické modelovanie šírenia zvuku vo voľnom zvukovom poli je vhodný nástroj pre mapovanie hlukovej záťaže súčasného stavu a predpovedania budúcich akustických situácií. Hlukové mapy ilustrujú účinnosť protihlukových opatrení a vizualizujú predpokladané okolnosti, ktoré môžu nastať pri realizácii nových cestných komunikácií alebo priemyselných podnikov. Hlukové štúdie tak umožňujú posudzovať vplyv plánovanej výstavby v čase, keď je navrhovaná stavba ešte len v štádiu projektovej dokumentácie.

Ponúkame vám

Modelovanie hluku z priemyselných zdrojov a z dopravy. Komplexné riešenie zahŕňa vstupné merania (verifikácia a kalibrácia modelu), výpočet (hluková mapa) a návrh protihlukových opatrení (bariéry, vetracie systémy, návrh nepriezvučnosti obvodových konštrukcií a pod.).

Hlukové štúdie vypracovávame pre všetky stupne projektovej dokumentácie a EIA. Pre tieto účely disponujeme výpočtovými programami IMMI a CadnaA, pomocou ktorých modelujeme šírenie zvuku vo voľnom zvukovom poli. Integráciu GIS údajov s modelmi realizujeme v softvérových rozhraniach ESRI ArcGIS a FME.

Hlukové štúdie slúžia pre

  • projektantov
  • architektov
  • investorov
  • developerov
Výstupom je hluková štúdia s podrobným spracovaním posudzovaných zdrojov hluku v textovej a vizuálnej podobe.

Nezabudnite: Na ochranu zdravia by sa malo myslieť už v projekčnej fáze, kedy pomocou matematického modelovania hluku vieme problémom včas predchádzať a vytvárať tak zdravé, nehlučné podmienky pre život.

Máte záujem o naše služby? Kontaktujte nás a my vám radi vypracujeme cenovú ponuku na mieru.
Kontaktovať